Informacje ogólne


informacje ogólne
zarząd
sekretariat
status prawny
majątek
statut
rekrutacja
zamówienia publiczne
rejestry i archiwa
kontrole
oferty pracy
ZFSS
RODO
udostępnianie informacji
ponowne wykorzystanie informacji informacji
elektroniczna skrzynka podawcza

redakcja strony


instrukcja obsługi
rejestr zmian
redakcja bip

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka z siedzibą w Katowicach przy ul. Roździeńskiej 25, kod pocztowy 40-382, e-mail: sekretariat@zsgkatowice.edu.pl
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Patrycja Kaczmarczyk
  tel. 32 60-61-328
  e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl;
  e-mail bezpośredni: p.kaczmarczyk@cuw.katowice.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora ustawowych i statutowych zadań, gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 • Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, g i h RODO.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie CUW, MCUW MEN, Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta, SIO, towarzystwo ubezpieczeniowe oraz podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, podmioty organizujące szkolenia oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres przechowania dokumentacji określony w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j. ze zm.).
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym.
 • Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: zsgkatowice@wp.pl     www.zsgkatowice.edu.pl